Frequently Asked Question

จะขอสร้างบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร
Last Updated 2 years ago

สำหรับท่านที่ต้องการขอสมัครเข้าใช้งาน e-learning ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอสร้างบัญชีได้ที่ https://forms.gle/rEAEBzuyme9w7D8h9 แล้วรับ username และ password ได้ทางกลุ่มไลน์ e-learning ครับ เมื่อกรอกแล้วรบกวนแจ้งในกลุ่มหน่อยครับ จะได้เข้ามาสร้างให้

หมายเหตุ : จะกรอกฟอร์มได้ ต้อง sign in google ด้วยเมล์ของ crma เท่านั้น

กลุ่มไลน์ e-learning สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้า

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!