Frequently Asked Question

การแนบเอกสารใน Google Meet
Last Updated 2 years ago


1. สามารถเพิ่มไฟล์แนบ (“Add attachment”) ขณะที่แก้ไขการนัดหมายก่อนการประชุมได้ (อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บ)

image

2. หลังจากที่เข้าร่วมประชุมแล้ว หากคลิกไอคอนตัว i จะบอกรายละเอียดการประชุมพร้อมทั้งแสดงผลไฟล์แนบที่ผู้จัดการประชุมฝากไว้เพื่อพร้อมเปิดใช้งานได้

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!